Informacje ogólne:

 1. 1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu umożliwienia im korzystania z fanpage’a. Administrator posiada informacje o:
  a) polubieniu fanpage’a,
  b) aktywności na fanpage’u,
  c) treści komentarzy i postów zamieszczanych przez użytkowników.
 2. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji usług, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 1. Dane są przetwarzane na zasadach opisanych w Regulaminie Facebook-a, przez okres wynikający z woli użytkowników, nie dłużej niż do czasu wystąpienia z żądaniem ich usunięcia.

Korzystanie z Messengera:

 1. Użytkownik kontaktuje się z Administratorem m.in. poprzez Facebook Messengera i Administrator przetwarza informacje dotyczące osób kontaktujących się z nim tym kanałem komunikacji w zakresie: imię i nazwisko lub nazwa użytkownika na portalu Facebook, treść korespondencji (wiadomości, wątki). Wiadomości nie są przechowywane przez Administratora w innych miejscach niż Facebook.
 1. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w prawnie uzasadnionym interesie administratora i użytkowników, polegającym na konieczności zapewnienia kontaktu pomiędzy użytkownikami a administratorem, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności użytkowników.

Postępowanie wyjaśniające, roszczenia:

 1. W przypadku podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego naruszenia postanowień regulaminu lub przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, postępowania w celu dochodzenia roszczeń przez administratora lub przez innych użytkowników lub podmiotów oraz obrony przed roszczeniami użytkowników lub innych podmiotów, administrator może przetwarzać dane osobowe określonych użytkowników do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń administratora względem użytkownika, który zazwyczaj wynosi 3 lata zgodnie z art. 118 kodeksu cywilnego, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem termin ten może być dłuższy.
 1. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń innych użytkowników, dane te mogą zostać udostępnione w tym celu innemu użytkownikowi lub podmiotowi, uprawnionemu na mocy przepisów prawa organowi publicznemu, np. sądom, policji, prokuraturze.
 1. Dane te będą wówczas przetwarzane, w tym udostępniane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem użytkownika. Prawnie uzasadniony interes administratora będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności usługobiorcy.

Statystyki korzystania z usług, w tym cookies:

 1. W celu poprawy jakości swoich usług administrator przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania z fanpage’a, i w tym celu korzysta z narzędzi statystycznych dostarczanych przez Facebook.
 1. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w prawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym na ułatwieniu korzystania z usług, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności użytkowników, ponieważ ze względu na charakter działalności portalu Facebook użytkownicy mają świadomość prowadzenia działań statystycznych i udostępniania ich wyników użytkownikom profesjonalnym, a nawet spodziewają się tego, że świadczone usługi będą ulepszane i rozwijane zgodnie z ich potrzebami.
 1. Dane te są przetwarzane w ramach bieżących działań administratora, lecz nie dłużej niż przez okres umożliwiony przez Facebook-a i wynikający z Regulaminu Facebook-a. 

Działania marketingowe i PR administratora:

 1. Na fanpage’u administrator może umieszczać informacje marketingowe dotyczące swoich produktów, usług lub eventów, które organizuje lub w których bierze udział.
 1. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem administratora polegającym na własnych działaniach marketingowych. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności użytkowników, użytkownicy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości, a czasami nawet tego oczekują, w szczególności ze względu na specyfikę działania Facebooka.

Działania marketingowe inne:

 1. Administrator może również zamieszczać informacje marketingowe dotyczące produktów lub usług swoich kontrahentów, z którymi współpracuje.
 1. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem administratora polegającym na działaniach marketingowych produktów lub usług swoich kontrahentów. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności użytkowników, a użytkownicy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości z uwagi na charakter portalu społecznościowego Facebook. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych.

Odbiorcy danych użytkowników:

 1. W zakresie fanpage’a, w związku ze specyfikacją portalu Facebook, informacje o osobach obserwujących fanpage, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne.
 1. Pozostałych informacji administrator nie ujawnia innym podmiotom.
Call Now ButtonUmów się na wizytę! Skip to content