OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO WOBEC KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW

Cel:

LENSMED Sp. z o.o. Spk. w Tychach, ul. Narcyzów 24, zwana dalej  LENSMED informuje, że jest administratorem danych osobowych klientów i kontrahentów przetwarzanych w celach:

  • związanych ze współpracą biznesową lub dostawą/kupnem towarów i usług, w tym zawarcie i realizacja umowy 
  • podatkowych, rachunkowości, dochodzenia roszczeń, ochrony rynku, nadzoru nad przepływami itp.
  • związanych z windykacją należności i obsługi prawnej, 
  • dowodowych, wynikających z przepisów prawa nakładających na LENSMED realizację obowiązków dochowania należytej staranności 

Podstawa prawna:

  • Dane ww. są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) w związku z wykonywaniem przepisów prawa (art.6 ust.1 lit. c RODO – cele podatkowo-rozliczeniowe), w związku z realizacją umowy kupna/sprzedaży (art.6 ust.1 lit. b RODO – współpraca biznesowa, umowy) oraz w oparciu o uzasadniony interes (art.6 ust.1 lit. f RODO – windykacja należności i zachowanie należytej staranności).

Prawa klientów/kontrahentów/pracowników kontrahentów:

Każda osoba fizyczna ma prawo do żądania od LENSMED dostępu do swoich danych osobowych, ich kopiowania, sprostowania, usunięcia, jeśli jest to prawnie uzasadnione, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jeśli przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie LENSMED (art.6 ust.1 lit. f) RODO). Prawo to można realizować w siedzibie LENSMED Sp. z o.o. Sp.k. w Tychach, ul. Narcyzów 24 w godzinach od 10:00 do 16:00 lub korespondencyjnie.

LENSMED informuje również o prawie wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2 w przypadku stwierdzenia przetwarzania tych danych niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim. 

Sposób przetwarzania danych osobowych:

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa lub z rodzaju zawartej umowy. Są to: imię, nazwisko, nazwa klienta/kontrahenta, adres, dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko osób do kontaktu, dane dot. produktu, wypis z rejestru CEIDG, KRS, NIP-u i REGONU lub inne wynikające z przepisów prawa lub z regulaminów wewnętrznych, np. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe kontrahenta lub jego pracowników, referencje itd.

Podanie danych w celu współpracy jest konieczne dla realizacji umowy kupna-sprzedaży i nie podanie ich uniemożliwia jej realizację, wystawienie faktury czy dochodzenie ewentualnych roszczeń.

Danych osobowych nie przetwarza się w sposób zautomatyzowany i nie są one profilowane. 

Dane klientów/kontrahentów nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane pracowników lub osób do kontaktu w imieniu kontrahentów zostały pozyskane od osób  reprezentujących kontrahentów i są to dane zwykłe: imię, nazwisko, stanowisko, kontakt. Dane te są przetwarzane w LENSMED w celu związanym z realizacją zawartej umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO  lub do innych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów obu Stron umowy na podstawie lit. f RODO. 

Odbiorcy danych:

Odbiorcy danych osobowych są określeni w przepisach prawa, w tym instytucje i organy kontrolne lub inne uprawnione z tytułu wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz są nimi także firmy obsługujące systemy informatyczne, firmy doradcze, obsługa prawna, firmy marketingowe itp.

Czas przetwarzania i archiwizacja:

Dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie przez 6 lat od momentu ostatniego zdarzenia gospodarczego potwierdzonego fakturą lub innym dokumentem, licząc do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zdarzenie gospodarcze lub 6 lat po zakończeniu trwania umowy, chyba że prowadzone są jakiekolwiek postępowania kontrolne, sądowe lub windykacyjne lub rozliczana była strata, to w takim przypadku liczone jest 6 lat od zakończenia sprawy lub okresu przedawnienia.

Call Now ButtonUmów się na wizytę! Skip to content