Treść obowiązku informacyjnego RODO
wobec klientów/kontrahentów
Lens Med. Sp. z o. o. Sp k.

Dane osobowe klientów lub kontrahentów Lens Med. Sp. z o. o. Sp k. w Tychach są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) w celach związanych:

  • ze współpracą biznesową lub dostawą/kupnem towarów i usług i są przetwarzane w zakresie zawartej umowy kupna sprzedaży lub innej umowy gospodarczej na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO
  • w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (m.in. cele podatkowe, rachunkowości, dochodzenie roszczeń, ochrona rynku, nadzór nad przepływami finansowymi) dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit. c) RODO
  • w zakresie windykacji należności i obsługi prawnej, a także dla celów dowodowych wynikających z przepisów prawa nakładających na Lens Med. Sp. z o. o. Sp k. w Tychach realizację obowiązków dochowania należytej staranności dane są przetwarzane w oparciu o art.6 ust.1 lit. f) RODO

Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię, nazwisko, nazwa klienta/kontrahenta, adres, dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko osób do kontaktu, dane dot. produktu, wypis z rejestru CEIDG, KRS, NIP-u i REGONU lub inne wynikające z przepisów prawa lub z regulaminów wewnętrznych, np. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe kontrahenta lub jego pracowników, referencje itd.

Podanie danych w celu współpracy jest konieczne dla realizacji umowy kupna-sprzedaży i nie podanie ich uniemożliwia jej realizację, wystawienie faktury czy dochodzenie ewentualnych roszczeń. 

Danych osobowych nie przetwarza się w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu. Administrator nie będzie przekazywał tych danych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.

Odbiorcy danych osobowych są określeni w przepisach prawa, w tym instytucje i organy kontrolne lub inne uprawnione z tytułu wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz są nimi także firmy obsługujące systemy informatyczne, firmy doradcze, obsługa prawna, firmy marketingowe itp.

Dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie przez 6 lat od momentu ostatniego zdarzenia gospodarczego potwierdzonego fakturą, licząc do końca roku kalendarzowego, w którym upłynęło
6 lat lub 6 lat po zakończeniu trwania umowy, chyba że prowadzone są jakiekolwiek postępowania kontrolne, sądowe lub windykacyjne, to w takim przypadku liczone jest 6 lat od zakończenia sprawy.

Właściciele danych osobowych mają prawo żądania od Lens Med. Sp. z o. o. Sp k. w Tychach dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania, w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa. Obowiązek można wykonać w siedzibie Lens-Med Sp. z o.o. Sp. K. w Tychach, Narcyzów 24 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00.

Firma Lens Med. Sp. z o. o. Sp k. w Tychach powołała Inspektora ochrony danych, Panią Annę Słodczyk, do którego kontakt podaje się poniżej: iod@lensmed.pl. W razie nieobecności zastepcą Inspektora jest Aleksandra Prasałek.

Firma Lens Med. Sp. z o. o. Sp k. w Tychach informuje również o prawie wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, tj. do Urzędu Ochrony danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2

Oświadcza się również, że dane osobowe osób uczestniczących w realizacji podpisanych umów, pozyskane od drugiej Strony umowy są/będą przetwarzane w siedzibie Lens Med. Sp. z o. o. Sp k. w Tychach oraz w siedzibie drugiej Strony umowy w celu związanym z realizacją zawartej umowy i dane są/będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) lub do innych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów obu Stron związanych z odpowiednim wykonywaniem niniejszej Umowy na podstawie lit. f) RODO. Zakres danych wynika z roli wykonywanej podczas realizacji umowy.

Ww. osoby fizyczne mają  prawo żądania od Lens Med. Sp. z o. o. Sp k. w Tychach dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Każda ze Stron zawartej umowy zobowiązana jest do poinformowania osób przez siebie upoważnionych do określonych czynności związanych z realizacja umowy oraz wyznaczonych przez siebie osób kontaktowych, o tym że druga Strona będzie odbiorcą tych danych osobowych udostępnianych drugiej Stronie jako administratorowi danych w celach, o których mowa powyżej. Każda ze Stron zobowiązana jest spełnić należycie obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 RODO, a ponadto zawrzeć w tej informacji również informacje wymagane zgodnie z art. 14 RODO.”

Call Now ButtonUmów się na wizytę!