OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO WOBEC OSÓB UPOWAŻNIONYCH, OPIEKUNÓW LUB RODZINY

Cel:

LENSMED Sp. z o.o. Spk. w Tychach, ul. Narcyzów 24, zwana dalej  LENSMED informuje, że jest administratorem danych osobowych:

 • osób, których dane zostały pozyskane od pacjenta LENSMED, wskazanych jako osoby upoważnione do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach medycznych lub do uzyskiwania dokumentacji medycznej;
 • członków rodziny pacjenta, upoważnionych do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta
  w sytuacji szczególnej opisanej w  art.9 ust.2 lit. c) RODO
 • osób będących opiekunami ustawowymi w celu wykonywania czynności prawnych
  w imieniu pacjenta, zgodnie z przepisami prawa.

Podstawa prawna:

 • Dane ww. osób  są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. c) lub art.9 ust.2 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) w związku z zapisami Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także Kodeksu cywilnego.
 • Dane ww. osób w zakresie kontaktu telefonicznego lub mailowego przetwarzane są w uzasadnionym interesie LENSMED i pacjenta, w oparciu o art.6 ust.1 lit. f) RODO.
 • Dane opiekunów ustawowych lub innych płatników usług medycznych przetwarzane są w celach rozliczeń finansowych w oparciu o art.6 ust.1 lit. c) RODO w związku z przepisami prawa rachunkowego i sprawozdawczości finansowej.
 • Dane  ww. osób są także przetwarzane w monitoringu wizyjnym w celach bezpieczeństwa i ochrony mienia na podstawie art.6 ust.1 lit. f) RODO.

Prawa osób upoważnionych, opiekunów i członków rodziny:

Każda z ww. osób ma prawo do żądania od LENSMED dostępu do swoich danych osobowych, ich kopiowania, sprostowania, usunięcia, jeśli jest to prawnie uzasadnione, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jeśli przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie LENSMED (art.6 ust.1 lit. f) RODO). Prawo to można realizować w siedzibie LENSMED Sp. z o.o. Sp.k.
w Tychach, ul. Narcyzów 24 w godzinach od 10:00 do 16:00 lub korespondencyjnie.

LENSMED informuje również o prawie wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2 w przypadku stwierdzenia przetwarzania tych danych niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim. 

Sposób przetwarzania danych osobowych:

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa lub z otrzymanego upoważnienia. W szczególności jest to imię, nazwisko, adres zamieszkania. Dopuszcza się jedynie weryfikację osoby na podstawie dokumentu tożsamości. Dodatkowo mogą być przetwarzane dane dot. kontaktu telefonicznego lub mailowego za zgodą ww. osób lub jeżeli nie zostanie wyrażony sprzeciw w przypadku pozyskania tych danych od pacjenta.

Danych osobowych nie przetwarza się w sposób zautomatyzowany i nie są one profilowane. 

Dane ww. osób nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Odbiorcy danych:

Odbiorcami danych ww. osób mogą być inne jednostki medyczne w związku z kontynuacją leczenia lub prowadzonymi konsultacjami medycznymi lub w związku z leczeniem prowadzonym przez podmiot przetwarzający, pracodawcy i ZUS w zakresie wydawanych dokumentów opieki, obsługa doradcza, prawna
i informatyczna LENSMED w zakresie ograniczonym i zgodnie z wystawionymi upoważnieniami po podpisaniu zobowiązań dot. poufności, Urząd Skarbowy w zakresie dokumentów rozliczeniowych, kontrole państwowe lub branżowe, radcy prawni, sądy, towarzystwa ubezpieczeniowe i inni tp.

Czas przetwarzania i archiwizacja:

 • Dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania,
  tj. zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z późn. zm., w szczególności dane ww. osób będą przetwarzane przez 20 lat od ostatniego wpisu do dokumentacji medycznej  pacjenta, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ten wpis nastąpił.
 • Dane ww. osób w zakresie kontaktu telefonicznego lub mailowego przetwarzane będą jw. lub do momentu uzasadnionego sprzeciwu.
 • Dane związane z rozliczeniami finansowymi dotyczące opiekunów ustawowych lub inne osoby będące płatnikami usług medycznych będą przetwarzane przez max. 6 lat, licząc od końca roku obrachunkowego w którym nastąpiło zdarzenie gospodarcze. 
 • Dane nagrań monitoringu wizyjnego będą przetwarzane zgodnie z Regulaminem tego monitoringu, jednakże nie dłużej niż 90 dni, chyba że będą stanowiły dowód w sprawie to do zakończenia sprawy
  i przedawnienia terminów wszystkich roszczeń.

 

Call Now ButtonUmów się na wizytę! Skip to content