Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Lensmed Sp. z o.o. Sp.k.

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Lensmed Sp. z o.o. Sp.k., miejsca instalacji kamer systemu we wszystkich lokalizacjach firmy, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.

2. Monitoring wizyjny funkcjonujący w Lensmed Sp. z o.o. Sp.k. spełnia poniższe zasady przetwarzania danych osobowych:

  • zasada legalności – przetwarzanie na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.;
  • zasada celowości – dane są zbierane dla celów wynikających z przepisów prawa i nie maja na celu śledzenie pracownika i sposobu jego pracy;
  • zasada merytorycznej poprawności – system monitoringu wizyjnego jest na bieżąco konserwowany i dane zbierane z kamer są merytorycznie poprawne;
  • zasada adekwatności – dane są adekwatne (niezbędne, proporcjonalne) w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, nagrywa się obraz bez identyfikacji każdej osoby, co oznacza, że tylko w przypadku wystąpienia incydentu lub w celu dowodowym nastąpi próba ustalenia konkretnej osoby;
  • zasada ograniczenia czasowego – dane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie mogą być przetwarzane dłużej, niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane.

3. Celem monitoringu jest:

  • zapewnienia bezpieczeństwa pracowników
  • ochrony mienia

4. Miejsca objęte monitoringiem to: Tychy, ul. Narcyzów 24 ( 2 kamery zewnętrzne) Szczegółowa informacja o rozmieszczeniu kamer w ww. obiekcie znajduje się na terenie placówki.

5. Obowiązek informacyjny wobec monitorowanych osób spełniony został poprzez piktogramy umieszczone przed wejściem do monitorowanych obiektów, a także w widocznych miejscach wewnątrz obiektów wraz z podaniem Administratora i kontaktu telefonicznego do osoby odpowiedzialnej za obsługę monitoringu wizyjnego oraz poprzez wywieszenie niniejszego Regulaminu na terenie obiektu. Pracownicy otrzymują dodatkowo do podpisania oświadczenie o przyjęciu do wiadomości istnienia na terenie Lens med Sp. z o.o. Sp.k. systemu monitoringu wizyjnego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu.

6. Monitoring funkcjonuje całodobowo.

7. Rejestracji danych na nośniku danych podlega tylko obraz z kamer monitoringu wizyjnego (bez dźwięku).

8. Okres przechowywania danych zarejestrowanych w drodze monitoringu wizyjnego wynosi maksymalnie 90 dni, a następnie dane ulegają nadpisaniu.

9. Dane osobowe uzyskane w drodze monitoringu wizyjnego mogą być udostępniane organom ścigania, służbom porządkowym oraz sądom w związku z prowadzonymi postępowaniami.

10. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie z obszaru określonego w pkt. 4 niniejszego Regulaminu, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu w stosunku do czasu określonego w pkt. 8 o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.

11. Niezależnie od wydłużenia okresu przechowywania danych, zarejestrowanych w drodze monitoringu wizyjnego, dopuszczalne jest stworzenie na wniosek Zarządu, organów ścigania, służb porządkowych lub sądów kopii nagrania z monitoringu wizyjnego, obejmującego zdarzenie, o którym mowa w pkt. 9.

12. Kopię nagrania z monitoringu wizyjnego przechowuje Zarząd w zamkniętym i zabezpieczonym przed dostępem osób nieupoważnionych obszarze lub przekazuje się ją ww. organom.

13. Urządzenia systemu monitoringu wizyjnego są konserwowane zgodnie z zaleceniami ich dostawców lub producentów i prowadzi się książki ich konserwacji.

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Zarząd.

Kontakt telefoniczny do osoby odpowiedzialnej za monitoring wizyjny:
32 329 80 88

Call Now ButtonUmów się na wizytę! Skip to content